Wat doet een architect:

Ontwerpproces

Een ontwerpproces kent een aantal stappen. Er wordt van grof naar fijn gewerkt. Op deze pagina wordt het stappenplan bij de visie van Huls Architecten geschetst. De kracht van het bureau is vrijwel alle disciplines zelf in huis te hebben en daardoor snel de juiste informatie kan geven. In het schema onderaan de pagina is te zien welke zaken parallel kunnen lopen.
Om tot het bouwen te komen is een aannemingsovereenkomst met een bouwer nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een overeenkomst te komen. Huls Architecten adviseert en begeleidt in dit proces en kan de voor- en nadelen benoemen. Geadviseerd wordt reeds van het Voorlopig Ontwerp een kostenraming te maken, zodat er geen verrassingen aan het eind komen.

0. Eerste ontwerpgesprek

Een ontwerp begint met luisteren! Van belang is dat opdrachtgever en architect elkaar goed begrijpen. Graag nodigen we u vrijblijvend uit om uw wensen en ideeën samen te bespreken. U vertelt over uw wensen en over uw toekomstige locatie en laat eventueel referenties zien. Samen spreken we over het programma wat u wilt realiseren, de mogelijkheden van de bouwlocatie binnen een bestemmingsplan en/of kavelpaspoort, welke bouwstijl aanspreekt en past op deze locatie. Ook wordt het ontwerp- en bouwproces toegelicht. In dit gesprek worden al schetsend uw wensen in beeld gebracht, zodat er vaak al een richting bepaald is. Doel van het ontwerpgesprek is vooral om samen te ontdekken of we elkaar begrijpen en er een klik kan ontstaan tussen u en ons.

1. Voorlopig Ontwerp

Vanuit uw wensen en programma van eisen wordt een schetsontwerp gemaakt. Hierin wordt gekeken naar de situering op de kavel (waar komt de zon op en waar gaat deze onder en wat zijn de belangrijke zichtzijdes?), de ruimtelijke indeling (welke relaties tussen de ruimten zijn van belang) en natuurlijk de architectonische verschijningsvorm.
Dit schetsplan kan in één keer een treffer zijn, maar vaak ‘groeit’ het verder doordat het programma beter in beeld komt. Het schetsplan wordt besproken en eventuele varianten bedacht en verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp waarin de situering op de kavel vast ligt, de indeling vast ligt en de verschijningsvorm helder is. Ook worden er globaal de materiaalkeuzes gemaakt en is nagedacht over de structurele en constructieve opzet. Dit Voorlopig Ontwerp kan ingediend worden als plan voor vooroverleg met de gemeente waarbij het getoetst wordt qua bestemmingsplan en welstand.
Van dit Voorlopig Ontwerp kan een kostenraming gemaakt worden, zodat de haalbaarheid van het plan tijdig in beeld komt voordat het geheel uitgewerkt is.

2A. Definitief Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp wordt nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dit betreft het verfijnen van het ontwerp, het bepalen en vastleggen van de afmetingen, kleuren en materialen. Ook wordt reeds nagedacht over de constructieve opzet van het geheel. Dit alles resulteert in een Definitief Ontwerp wat vervolgens technisch uitgewerkt kan worden.

2B. Aanvraag Omgevingsvergunning

Het Definitief Ontwerp wordt technisch nader uitgewerkt voor de aanvraag omgevingsvergunning. Naast de constructieve aspecten worden ook de verder voor het ontwerp relevante zaken uitgezocht en vastgelegd. Bouwregelgeving vanuit het Bouwbesluit krijgt de aandacht, maar ook zaken als energie, daglicht, ventilatie en brandveiligheid. Van de constructie wordt een funderingsplan, vloerenplan en kapplan ontworpen en getekend welke onderbouwd wordt met een constructieberekening. Ook een milieuprestatieberekening maakt deel uit van de werkzaamheden bij de aanvraag omgevingsvergunning.

3. Technisch Ontwerp en Bestek

De tekening voor de aanvraag omgevingsvergunning heeft een dusdanig niveau dat hiervan gebouwd kan worden.
In het bestek of technische omschrijving worden alle onderdelen van het werk met u besproken en nauwkeurig beschreven en daar waar nodig wordt de tekening aangescherpt en extra details getekend. Dit geeft een juist prijsvergelijk tussen meerdere aannemers. Tevens wordt met goede bestekstukken veel discussie tijdens de uitvoering en ook daarna voorkomen. Niet onbelangrijk is ook dat in het bestek de garantie op onderdelen vast gelegd wordt.
Met het bestek en tekeningen kan de definitieve prijsaanvraag bij de aannemers gedaan worden. Ook bij de prijs- en contractvorming kan geadviseerd worden.

4. Uitvoering

Wanneer het contract gesloten is kan de bouw gestart worden. In deze fase kunnen waar nodig nog werktekeningen of aanvullende details gemaakt worden. Daarnaast kan directievoering en toezicht tijdens de bouw verzorgd worden.